агенція новин
Невтішні новини

Чим Коломойський налякав Порошенка: порівняння позицій сторін конфлікту

01.11.2015, 01:01

Порошенко не дурень. Але втягується в кризу. Значить є яккась мотивація. Він чомусь порахував, що змушений піти на конфронтацію. Тобто злякався якоїсь активності (або інформації про плани) свого опонента.

459 0

Демографія - це доля

31.10.2015, 11:59

Федеральний резервний банк Сан-Франциско опублікував похмурий прогноз минулого місяця. Його аналітики заявили, що акції будуть приносити крихітну прибутковість в наступні десять років. Причина цьому проста - власники акцій вічно не живуть.

458 0

Серед 10 найбагатших українців збагатів лише Порошенко

31.10.2015, 10:07

Статки представників першої десятки найбагатших людей України значно скоротилися, однак це не стосується президента Петра Порошенка, який став багатшим.

439 0

«Капіталізму приходить кінець»: Джеремі Ріфкін про нову економіку, яка дозволить людству вижити

30.10.2015, 10:29

У своїй новій книзі «Суспільство нульових граничних витрат» Джеремі Ріфкін - економіст, соціальний філософ і письменник - пророкує кінець ери капіталістичних відносин і початок третьої промислової революції. Відповідно до цієї теорії, завдяки розвитку нових способів виробництва поняття доданої вартості зникне, а нова економіка розвинеться за рахунок співпраці.

513 0

Кидок дзюдоїста: яким випробуванням для Кремля стане війна в Сирії

30.10.2015, 10:25
Війна на Близькому Сході несе багато ризиків для Росії та її президента, але в кінцевому рахунку вона здатна позитивно вплинути на імідж Володимира Путіна.
401 0

Глобальний переїзд цивілізації. Заглянемо за горизонт

30.10.2015, 10:24

Символізм лондонського вояжу Сі Цзіньпіна. Минулий безпрецедентний за тривалістю і урочистості візит Сі Цзіньпіна в Лондон продовжує ятрити уми світових політологів. У тому числі і множинної символікою, якою був наповнений.

448 0

Росія на грані хаосу

27.10.2015, 20:13

14-го жовтня 2015 Громадської платі РФ відбулася знакова подія - російські вчені обговорили перспективи імпортозаміщення тих технологій , доступ до яких виявився закритий через західних санкцій.

390 3

Інструментарій хаосу у гібридній війні

27.10.2015, 20:06

Гібридна війна - це невійськова війна в тому плані, що її методи і цілі відмінні від стандартної війни.

557 0

Корбан: Ахметов вирішив поторгуватися з Києвом, щоб зберегти вплив на Донбасі, але переблефував і зараз страждає

27.10.2015, 17:03

Геннадій Корбан розповів, хто і за скільки зливає в інтернет телефонні розмови Коломойського; про те, що у нього була можливість обміняти Савченко ще в луганському полоні, але зверху прийшла команда "стоп!"; чому ток-шоу Шустера прибрали з "1 + 1"...

520 0

Гряде крах світової фінансової системи? Явні ознаки початку великої кризи деривативів

20.10.2015, 15:21

Воррен Баффет ( Warren Buffett ) якось назвав деривативи фінансовим зброєю масового ураження , і було ясно, що в певний момент вони почнуть руйнувати нашу фінансову систему.

525 0

Скандал навколо секретного автопарку СБУ наростає (відео)

17.10.2015, 11:18

Скандальна програма, під час зйомки якої співробітники СБУ розбили камеру журналіста.

427 0

Олігархи проти Порошенка: рушійні сили фінальної кризи Другої Української Республіки

16.10.2015, 23:41

Можливо, що Тимошенко, як і Ляшко, брала участь у серпневій зустрічі олігархів в Італії, про яку влітку писали українські ЗМІ. Одним з ключових фігурантів цієї зустрічі був Сергій Льовочкін.

477 2

Юрій Шухевич: “Бунт неминучий. Український народ доведений до крайнього зубожіння”

15.10.2015, 17:13

COMM Ñûí Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ÓÏÀ Ðîìàíà Øóõåâè÷à Þðèé Øóõåâè÷ â ïðåçèäèóìå âî âðåìÿ îòêðûòèÿ XXIII Ñúåçäà Óêðàèíñêîé Íàöèîíàëüíîé Àññàìáëåè (ÓÍÀ-ÓÍÑÎ) â Êèåâå â âîñêðåñåíüå, 28 ÿíâàðÿ 2007 ã. Ñúåçä ïîñâÿùåí 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ðîìàíà Øóõåâè÷à è íîâîìó ýòàïó áîðüáû ÓÍÀ-ÓÍÑÎ. Íà ñúåçä ïðèáûëè 500 äåëåãàòîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû. ÓÍÀ-ÓÍÑÎ áóäåò ïðîñèòü Ïðåçèäåíòà èíèöèèðîâàòü ïðàçäíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Øóõåâè÷à íà îáùåãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå è ïðèñâîèòü åìó çâàíèå «Ãåðîÿ Óêðàèíû» (ïîñìåðòíî). Òàêæå ÓÍÀ-ÓÍÑÎ çàÿâëÿåò î ïîääåðæêå ñîçäàíèÿ Ãðàæäàíñêîãî äâèæåíèÿ «Íàðîäíàÿ ñàìîîáîðîíà» (èíèöèèðîâàííîãî Þðèåì Ëóöåíêî) è ïðîâåäåíèå âåñíîé 2007 ã. Âñåóêðàèíñêîãî ìàðøà ñïðàâåäëèâîñòè íà Êèåâ.
Ôîòî Ñåðãåÿ Ñâåòëèöêîãî / ÓÍÈÀÍЗараз у нас відсутня демократія. Навіть навпаки – Порошенко намагається узурпувати владу.

491 0

Самотність Порошенка на вершині влади

13.10.2015, 22:42

В українському форпості Дніпрі влада у відкриту підтримує знакового регіонала Вілкула. І не тільки в Дніпрі. І це вже нікого не лякає і навіть не дивує.

371 0

Заява партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» щодо пакту Путіна-Порошенка і «виборів» на окупованих територіях

12.10.2015, 13:19

Завдяки «зусиллям» президента агресію Росії щодо України повністю переведено в площину громадянського конфлікту... Досягнуті «дипломатичні перемоги» Порошенка викликали неприховану радість лідерів бандформувань і російських пропагандистів.

382 0

Як зберегти державність України після угоди Меркель з Путіним в Парижі

Що Україна повинна зробити після зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі, де всі вже чітко побачили, що Меркель і Олланд при непротивлення Обами йдуть в канві стратегії Путіна, тобто готові повісити Донбас на шию Києва, а Україну перетворити на рихле, слабке утворення.

419 1

Даг Кейсі про кошмар Джорджа Оруелла, або темна сторона сучасної технології

10.10.2015, 16:17

Ну, я оптимістично дивлюся на майбутнє технології. Але як її будуть застосовувати люди в уряді - це вже інше питання. Нинішні уряду викликають досить великі побоювання, особливо те, що у поліції все більше можливостей використовувати камери і комп'ютери для сканування мільйонів.

430 0

Віктор Небоженко: Циніки перемагають романтиків на цих виборах

08.10.2015, 00:44

Учасники Майдану і війни з Росією стають політичними маргіналами і невдахами. Бо, якщо влада і народ допустили такі вибори, значить, ні Майдан, ні його цінності більше не потрібні. Залишки волонтерських і добровольчих рухів України будуть перемелені в цій гучній, порожній і цинічній квазіполітичній боротьбі за владу.

349 0

Путін істерично відреагував на поразку в Україні, - Піонтковський

07.10.2015, 21:07

Непродумана з військової та політичної точок зору операція - істерична реакція на поразку в Україні. Результат цієї кампанії наступить набагато раніше, ніж в Афганістані. Ломка у російських імперських наркоманів настане не через кілька місяців.

350 0

Альфред Кох українцям: Свині, більше ні слова про героїв «Небесної сотні»!

04.10.2015, 21:23

Куди поділися затримані співробітники "Беркута"? Куди поділися заарештовані співробітники СБУ? Чому їх відпустили? Хто дав наказ? На який підставі? Куди вони поділися після того як їх відпустили? Де їх свідчення, поки вони були заарештовані? Про що їх запитували? Хто вів допит? 

527 0

Андрій Денисенко: Досягнуті в Парижі домовленості – привід для імпічменту

03.10.2015, 16:07

Україна амністує учасників конфлікту зі сторони ДНР і ЛНР, тобто зніме будь-яку відповідальність з убивць, гвалтівників і зрадників, які відтепер стануть депутатами, міліціянтами і просто героями війни Лугандону за незалежність.

371 0

Композиція української стратегії в контексті загострення боротьби олігархів

01.10.2015, 22:27

Петро Олексійович прийняв жорстке рішення нав'язати країні новий курс «деолігархізації». Забуваючи при цьому те, що починати потрібно, власне кажучи, з самого себе.

390 0

Андрій Дев'ятов: Новий світовий устрій - підсумки візиту Сі в США

26.09.2015, 22:36

Боротьбу інтересів США і КНР до загальної вигоди гармонізує третя сила в особі представленої в ООН єврейської організації «Бнай Бріт» (Сини Завіту) і фінансових ресурсів Ротшильдів.

487 4

Український олігархат чекає смерть на сковорідці, - політолог Авраам Шмулевич

26.09.2015, 20:31

Сучасна українська економіка, на мій погляд, типова економіка Латинської Америки XIX століття: немає судів, слабкий закон, все купується і продається. Олігархи - частина цієї системи.

393 2

Ілларіонов: "Сирійська змова" і її наслідки

25.09.2015, 07:14

Дух захоплює, до чого це все може бути прологом. Кооперація Росії з США щодо "сирійського питання" фактично ліквідує зовнішньополітичну ізоляцію Росії та знімає з ВВП статус "ізгоя".

405 1

Україна: позбавлення від героїв революції

24.09.2015, 23:31

Революції завжди пожирають своїх дітей і героїв, питання лише - як скоро. На Україні це почалося через півтора року після тріумфу переможців, чиї шляхи тепер радикально розходяться.

344 0

Георгій Почепцов: Російські аналітичні контексти гібридної війни

24.09.2015, 21:56

Гібридна війна не прийшла нізвідки. Її створюють люди. Але якщо ведуть її військові, отримуючи смерть та нагороди, то конструюють її інші. І від них в сильному ступені залежить, коли така війна закінчиться.

1058 0

Легалізація політичного насильства по-рошенівськи

22.09.2015, 18:16

По суті, Влада легалізує ситуацію, коли ті, хто захищав Україну, стають лохами в порівняні з тими, хто її знищував.

364 0

Гейдар Джемаль: Прогнози. 2015 рік - фактично останній рік мирного життя

21.09.2015, 08:38

Ця подія ось-ось станеться. Знайдеться таке місце на зразок Польщі чи Сербії, яке в нормальному стані ніхто й не згадає з першого разу, дотик до якого запустить механізм глобального берсеркерства. Може бути, це буде Єрусалим, можливо, Прибалтика ...

447 1

Мосійчук просто пазл великого процесу - політик

20.09.2015, 21:14

Яка причина затримання Мосійчука? Це деталь великої роботи по протягуванню конституційних змін. Будь-яка діяльність влади зараз спрямованна на проштовхування змін в кінці року. 

383 0

Арешт Мосійчука: Причини небезпечної гри Порошенка та її наслідки

20.09.2015, 21:13

Справа Ігоря Мосійчука буде мати надзвичайно великі наслідки для українського політикуму.

348 0

Семен Глузман: Дуже сподіваюся, що Петро Олексійович, не чекаючи третього Майдану, все-таки почне вчитися керувати країною

16.09.2015, 22:58

Ми розмовляємо з Семеном Глузманом, який нещодавно написав відкритого листа президенту Порошенку, заявляючи, що дії сьогоднішньої влади можуть призвести до втрати української державності. Він стверджує, що Петро Порошенко – за крок від диктатури і закликає його не забувати, чим закінчив диктатор Янукович.

413 0

Матриця долі: 6 колосальних ілюзій, які керують людством

14.09.2015, 21:32

Існує безліч думок і теорій щодо ілюзорності нашого світу. Ця тема розглядалася і розглядається багатьма вченими, філософами, езотериками, психологами.

652 0

Нюанси президентської гонки в США: Буші, Ротшильди, Кеннеді, Рокфеллери...

14.09.2015, 21:28

В якості головних супротивників як було раніше, так і зараз виступають Дві гілки світової фінансової олігархії, умовні Ротшильди і умовні Рокфеллери.

433 0

Лорд Ротшильд попереджає про небезпеку

08.09.2015, 15:43

Для лорда Ротшильда останнім часом збереження статків стає все більш складним, і він попереджає про те, що "ми спостерігаємо дуже небезпечну геополітичну ситуацію".

408 1

Віктор Небоженко: Навіщо Порошенко нацькував Саакашвілі на Коломойського

06.09.2015, 14:11

За допомогою Саакашвілі ставиться завдання перетворити Коломойського з олігарха рівного Порошенкові, в олігарха-лузера, з важким минулим і майбутнім. Саакашвілі отримав карт-бланш на будь-який вид боротьби з Коломойським, за однієї умови - не чіпати ФІРТАША в цій боротьбі. Чим небезпечнішим для України стає тандем Фірташ-Порошенко, тим сильнішим повинен бути негатив Коломойського. «Дияволізація» Коломойського руками Саакашвілі дозволить задовольнити і інтриганські потреби Путіна, якому доставляє насолоду дивитися як два його злісних ворога в Україні, Коломойський і Саакашвілі, б'ють один одного, а не його.

406 0

Дим над країною

Якщо справді Москва скеровувала руку з гранатою, вона майже добилася свого. Якщо ні — отримала несподіваний трофей. Ще ніколи взаємна ненависть так виразно не домінувала в суперечках людей, котрі сповідують різні точки зору.

368 0

Путін домігся своєї мети в Україні, - політолог

04.09.2015, 21:18

Після визнання українським парламентом конституційних прав сепаратистів, Володимир Путін може спокійно виступати в ООН як переможець Україні.

349 0

Чорновіл: Тягнибок в силу сімейних зв'язків і кадебістського минулого свого батька висить на гачку у ФСБ

02.09.2015, 22:43

На думку екс-нардепа Росія на 100% знала, що станеться під будівлею Верховної Ради в Києві 31 серпня. 

381 0

Олексій Арестович: «Порошенко перетворюється на Януковича. А Януковича ми вже проходили»

02.09.2015, 00:14

Військовий експерт Олексій Арестович поділився власними думками з приводу голосування 31 серпня у Верховній раді щодо поправок до Конституції та події, що відбулися під її стінами.

498 0

За що насправді треба садити Тягнибока

Перші емоції після вчорашньої кривавої драми уляглися. Інтернет наповнило відео вчорашніх подій, і тепер стало ясно, що Тягнибок має всі підстави отримати від 3 до 5. Але не отримає.

350 0

Віталій Портніков: Саакашвілі як передчуття

01.09.2015, 16:44

Непонимание оценок Саакашвили - это незнание его политической биографии. Саакашвили - реформатор, это факт. Но он - ни одной минуты не демократ.

351 1

Ендрю Хоффман: Беспрецедентний, вселенський жах

30.08.2015, 20:59

З урахуванням відгуків, які ми щодня отримуємо - відчуваємо «безпрецедентний, загальний страх» серед усіх, з ким спілкуємося. А що відчуваєте ви відносно майбутнього?

405 0

Ілларіонов: Офіційно підтверджено: Обама радив Україні не пручатися Путіну і не захищати Крим

25.08.2015, 09:34

Коли уряд України вирішував, чи потрібно боротися з "зеленими чоловічками" у Криму, адміністрація президента США Барака Обами радила зробити все, щоб уникнути військової конфронтації з Москвою.

366 0

Венедиктов про те, хто такий Путін і як воюють «вежі Кремля» (відео)

25.08.2015, 09:32

14-16 серпня на Балтійської косі відбувся третій постінтеллектуальний форум ім. Франца Кафки і Джорджа Оруелла. У заході взяли участь відомі російські експерти та журналісти.

421 0

Сьогодні всесвітній "чорний понеділок" - прелюдія "ідеального шторму"

24.08.2015, 20:04

Шторм почнеться коли слідом за фондовими посипляться і боргові ринки. Саме тоді золото і срібло рвонуть вгору, не помічаючи ніяких правил технічного аналізу. Старт зльоту цін на дорогоцінні метали в космос і буде спусковим механізмом початку ідеального шторму.

404 0

FORBS. Відсторонення Путіна: Путч почався?

24.08.2015, 17:29

Журнал зазначає, що через чверть століття після розпаду СРСР кремленологи почувають у повітрі путч, незважаючи на надзвичайно високі рейтинги схвалення Путіна.

357 0

FORBS. Відсторонення Путіна: Путч почався?

24.08.2015, 17:29

Журнал зазначає, що через чверть століття після розпаду СРСР кремленологи почувають у повітрі путч, незважаючи на надзвичайно високі рейтинги схвалення Путіна.

348 0

Андрій Піонтковський: Кремль подає сигнали відчаю. Це бункер 1945 року

24.08.2015, 08:04

Криза російської економіки переполошила Кремль, а набір клоунських трюків керівництва РФ перестав веселити.

410 0

The National Interest: Російська політика в Україні загрузла, і розумного виходу для неї немає

20.08.2015, 02:12

Підтримуваний на повільному вогні збройний конфлікт в Україні породжує хибне відчуття самозаспокоєння на Заході з приводу того, що він, можливо, рухається в сторону заморожування.

379 0

Радіо Свобода: 17 тисяч пляшок елітного алкоголю для президента, РНБО і Кабміну в той час, коли волонтери везуть харчі на Донбас

18.08.2015, 21:23

У другому півріччі 2015 року ДУС планує закупити алкоголь, шоколад, ковбаси та інші ласощі для високопосадовців на 12,8 мільйона гривень. Тільки міцного алкоголю купують 17 тисяч 754 пляшки. Це коньяки найдорожчої категорії VSOP та віски 12-річної витримки – загалом список напоїв складає сім сторінок...

422 1

Гра в піддавки, або Як генпрокурор від ''Свободи'' врятував Льовочкіна та Фірташа

Генпрокуратура оприлюднила днями суми коштів колишніх соратників Януковича, арештованих за наслідками запроваджених санкцій Євросоюзу. 

455 0

Девальвація юаня - це ревальвація золота

16.08.2015, 11:41

Коли Китай 11 серпня 2015 девальвував свою національну валюту , навіть сліпим стало видно, що валютні війни , що вирують вже , щонайменше , років вісім - десять , вступили в свою нову фазу.

457 0

Олександр Скіпальський: якщо Україна почне розсипатися, всі захочуть отримати свій шматочок

14.08.2015, 13:37

Петро Порошенко, напевно, не знає історії України, але ж є дуже багато охочих відновити ті анклави, які раніше входили до складу інших держав та імперій. Не хочу зараз називати ці території, щоб черговий раз не створювати прецедент, але цілком очевидно, що якщо Україна почне розсипатися, то всі захочуть отримати свій шматочок».

340 1

Україна лідирує в «чудовій сімці» претендентів на дефолт

13.08.2015, 09:34

Пуерто-Ріко оголосило дефолт, оскільки вперше в своїй історії не погасило борг в $ 58 млн.

354 0

Euobserver: НАТО і Росія готуються до війни

12.08.2015, 12:00

Характер військових навчань НАТО та Росії свідчить про підготовку обох сторін до справжніх військових дій.

431 0

Україна, яку ми втратили після Майдану

Зараз у моді голосити з приводу України, яку ми втратили після Майдану-2. Мовляв, була така щаслива країна, де була гармонія, де ніхто не стріляв один в одного.

346 1

Андрій Портнов знайшов гроші Петра Порошенка в офшорах

10.08.2015, 22:10

Колишній радник екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що українцям потрібно повернути гроші, вкрадені урядом його колишнього шефа. Про це він написав у своєму Facebook.

369 1

Напередодні Події

10.08.2015, 13:38

Зараз в мережі можна знайти досить багато публікацій, що у вересні може відбутися якась велика подія. Вірніше Подія. Багато людей також відчувають певний внутрішній неспокій у зв'язку з процесами, які відбуваються в світі. Як кажуть, щось "нутром чують".

327 0
16.07.2019
Люся Грибик

Рік за роком, рік за роком і юна співачка з Івано-Франківська потрапила на велику сцену популярного шоу. 

410
11.07.2019

Зіновія Андрійовича у Надвірній знають багато років. Номер його мобільного — ніколи не був для мешканців загадкою, а двері його кабінету може вільно відчинити.

364
11.07.2019
Наталія Кушніренко

Андрій Іванчук - кандидат до Верховної Ради України по 88 виборчому округу, який охоплює Коломийський і Городенківський райони. Самовисуванець, 46 років.

486 1
10.07.2019

Володимир Зеленський назвав ймовірного очільника Івано-Франківської ОДА. Цю посаду може отримати чинний директор Бурштинської ТЕС Денис Шмигаль.

6525 1
10.07.2019

Говоримо з Оксаною Савчук про депутатську діяльність, нову якість політики і навіщо у парламенті представник від Франківська.

468
09.07.2019
Марія Лутчин

«Паттерн» – український кінотрилер з драматичним і динамічним сюжетом. Тут і гламур, і бійки, і погоні, і вбивство, і невидимі впливи таємних режисерів, і любов, яка перемагає.

1118

Наше ставлення до поточних подій залежить від точки зору. Східні філософи казали про бачення з мишачої нори...

1018

Ця публікація - практикум на тему "що робити".

1875 1

Недавно відмічали, за різною психологією, свято Перемоги і День Пам'яті.

1214

Карлос Кастанеда свого часу зауважив важливість того соціального імпульсу, що йде від дрібних (а хтось скаже – “побутових”) тиранів.

1335
28.06.2019

У США група сенаторів і заступник голови комітету Сенату з розвідки провели секретні слухання.

907
20.06.2019

Перед катастрофою в Чорнобилі робочі атомної електростанції нібито помітили в небі над містом містичне створіння.

1357 2
19.06.2019

Президент США Дональд Трамп засумнівався в існуванні невпізнаних літаючих об'єктів (НЛО) усупереч заявам американських пілотів про літальні апарати невідомої приналежності.

694
12.07.2019

На парафії святих Апостолів Петра і Павла у селі Старуня Богородчанського району відсвяткували храмове свято.

792
04.07.2019

У храм Святих Кирила і Методія у Крихівцях привезуть мощі Святого Апостола Юди Тадея для привселюдного вшанування.

764
06.06.2019

До мудреця прийшов воїн і сказав: − Послухай, я вже немолодий, багато часу провів у боях, і знаю, що смерть може наздогнати мене...

1675 1
18.07.2019

Фіртка вирішила поцікавитися, наскільки товстим має бути гаманець абітурієнта, щоб сісти на студентську лаву у місцевих ВНЗ.

14060
15.07.2019

Фіртка повідомляла, що у квітні минулого року міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс у Кабмін подання про звільнення з посади голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

7605
14.07.2019

Пресслужба Тіни Кароль спростовує інформацію про виступ співачки в агітаційному концерті у Бахмуті.

1411
14.07.2019

Вчора поховали загиблих дітей. Похорон відбувся в селі Мала-Тур'я. Відео похорону дітей виклали у мережу на Ютуб-каналі АвтоМайдан.

4782